Nyheter

Skatt i Thailand

 

I den senere tid har det vært betydelig fokus i ulike media på thailandspensjonister, kildeskatt samt urimelige utslag av endringene. Ulike foreninger har vært aktive i forhold til norske myndigheter og politikere. Det er samtidig varslet søksmål i forhold til fortolkning av skatteavtalen med Thailand osv.

 

Med den form dialogen har hatt tror vi desverre at denne mer har ført til utstrakt voksenopplæring av ligningsfunksjonærer om skatteavtalen med Thailand enn bedring av skatteyterenes kår. Vi har liten tro på et søksmål om hvordan skatteavtalen skal forstås vil kunne føre frem, all den tid norske og thailandske skattemyndigheter har en felles forståelse av hvordan skatteavtalen skal tolkes.

 

For de som er pensjonister og bosatt i Thailand gir skatteavtalen med Thailand gode muligheter for skatteplanlegging, langt bedre enn hva som er tilfellet for mange andre utlandspensjonister. I forbindelse med orienteringsmøter arrangert av ambassaden i januar 2011 ble det fra Finansdepartementets representant påstått at skattenivået i Norge var langt lavere enn i Thailand og at norske pensjonister risikerte å betale 40% skatt ved å skatte til Thailand. Dette medfører ikke riktighet. Ved normale pensjonsnivåer hvor skattebegrensningsreglene ikke slår inn er ofte skattenivået lavere i Thailand enn i Norge. Ved å kombinere skattlegging både til Norge og Thailand kan svært mange redusere sin skattebelastning betydelig.

 

Kildeskatt

Kildeskatt har vært gjenstand for betydelige diskusjoner i senere tid. Kildeskatten vil imidlertid kun har betydning for de som er ansett som varig utflyttet, dvs hvor Norge ellers ikke har intern hjemmel for skatteplikt. For de med små pensjoner slår kildeskatten svært urimelig ut. Pensjonister som ville vært skattefrie dersom de skattet til Norge blir nå plutselig ilagt 15% skatt fra første krone. Det vi nå ser er at svært mange nå innretter seg slik at de skatter til Norge og dermed unngår denne skattebelastningen. For mange vil dette medføre fullt skattefritak.

 

Skattebegrensning etter norske regler

I skattelovens kapittel 17 er det gitt regler om skattebegrensning for lave inntekter. Disse reglene kommer til anvendelse ikke bare for alderspensjonister, men også for personer som har uførepensjon, etterlattepensjon samt en del AFP pensjonister. Som enslig kan du for 2010 ha alminnelig inntekt (etter ulike fradrag) med til sammen kr 103.700 og kr 206.700 for ektefeller.

 

Skatteplikt til Thailand

Personer som oppholder seg i Thailand mer enn 183 dager i inntektsåret er i utgangspunktet skattepliktige til Thailand. For pensjoner er imidlertid skatteplikten begrenset til løpende pensjoner som tas inn til Thailand. Dette i motsetning til sparepenger som har stått på konto f.eks et år. Dette gir gode muligheter for skatteplanlegging slik at inntekt til beskatning kan fordeles mellom Norge og Thailand på en måte som samlet gir en gunstig skattlegging.

 

Hva med beskatning av høye pensjoner i Norge?

La oss se på Per Pensjonist som har pensjon på NOK 400.000. Etter at han har flyttet til Thailand har han giftet seg og er bosatt sammen med sin ektefelle. Han disponerer bolig i Norge og er derfor fullt skattepliktig til Norge etter norske regler. Hans ektefelle har 2 barn fra tidligere som er under 20 år. Dersom Per Pensjonist skatter av hele sin inntekt til Norge vil han få en skatt på om lag NOK 73.000.

 

Hva hvis Per Pensjonist også skatter til Thailand?

Hvis Per Pensjonist tar med THB 750.000 tilsvarende NOK 140.000 til beskatning i Thailand så vil denne inntekten måtte unntas fra beskatning i Norge. For dette mottar han en skatteberegning fra skattemyndighetene i Thailand på THB 54.200. Resterende inntekt i Norge på kr 260.000 vil medføre at inntekt til beskatning i Norge blir så lav at det ikke påløper skatt (forutsetter aksept for klasse 2). Med å innrette seg smart har Per Pensjonist med dette spart om lag NOK 60.000 i skatt.

 

Sluttkommentar

Svært mange kan redusere skattebelastningen ved å innrette seg bedre i forhold til skattereglene.  Via Scandinavian Law Office i Jomtien, se www.thailawoffice.com tilbyr vi en gjennomgang av din skattesituasjon for et fastbeløp på THB 5000. Du får da en gjennomgang både av skattesituasjonen i Norge og i Thailand.

 

Scandinavian Law Office er et registrert advokatkontor ved "the Lawyers Council of Thailand" og selskapet har norsk og thailandsk advokat. Advokatkontoret er også "Notary Public" samt registrert forsikringsmegler. For mer informasjon kontakt oss på tlf +66 8689 40515 (engelsk og thai) eller +66 852 777 600 (norsk).

 

 

 

Kjøp i Thailand via Thailandsk aksjeselskap

 

Norske medier har i senere tid trykket en rekke artikler om kjøp av fast eiendom i Thailand ved bruk av aksjeselskaper i Thailand. Dette er en fremgangsmåte vi normalt sett har frarådet og hvor situasjonen i dag er at svært mange eiendomstransaksjoner i dag skjer enten med oppgjør mot skjøte eller ved bruk av leasingavtaler.

 

Som følge av den betydelige medieomtale som har vært med kjøp via aksjeselskap og påstander om at nordmenn som har kjøpt via aksjeselskaper risikerer politisak samt å miste sine eiendommer, er det på sin plass å korrigere i forhold til dette.

 

Landkontorene i Thailand endret som kjent praksis i mai 2006 hvor kontroll med bruk av såkalte "nominee shareholders" ble skjerpet. Ytterligere skjerpelser av praksis ble foretatt høsten i 2006. Pr april 2007 har praksisen hos de fleste landkontorer nå vært at kontroll med bruk av "nominee shareholders" i forbindelse med eiendomstransaksjoner ikke har vært foretatt for eiendommer som har vært på mindre enn 1 rai (1,6 mål).

 

Det er vår vurdering at praksisen med kjøp av eiendom via aksjeselskap er svært befestet og det ikke er grunnlag for påstander om at man risikerer å miste eiendom. Ved kjøp av bolig har det imidlertid vært vårt klare råd at eiendomsretten til huset bør separeres fra eiendomsretten til tomten. I praksis betyr dette at man har huset som selveier og at man inngår en festeavtale med eget aksjeselskap om å disponere tomten. Denne kan tinglyses med virkning for 30 år i gangen.

 

Ved kjøp av selskaper som eier fast eiendom er det viktig å kontrollere at selskapet har oppfylt sine forpliktelser i form av plikt til å levere regnskaper og selvangivelser etc.  (mars 2011)

 

 

Forsiden | Om oss | Tjenester | Virksomhet i Thailand | Nyheter | Kontakt oss | View in English

Copyright © 2009 Advokatfirma Mulstad Med enerett.

This site is created with GoOnline XP Professional